ALGEMENE VOORWAARDEN DE YOGASTUDIO DEN BOSCH

1. ALGEMEEN

Zodra je een abonnement activeert, losse les of een leskaart aanschaft kun je deelnemen aan de lessen van de YogaStudio den bosch, hierna de Studio genoemd.Waar sprake is in de  algemene voorwaarden van de Studio wordt bedoeld de YogaStudio Den Bosch, gevestigd aan de Hinthamereinde 17, 5211 PL Den Bosch.

Elke deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.1 Je kunt deelnemen aan de lessen vanaf de afgesproken aanvangsdatum (inschrijfdatum) voor de periode van het abonnement of de leskaart.

Een abonnement of leskaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

1.2. De lessen hebben een doorlopend karakter en we werken met een open rooster. Je kunt op ieder moment instromen en je kunt deelnemen in elke les (tenzij de les vol is) en m.u.v. de lessen voor specifieke doelgroepen zoals zwangerschapslessen en speciale lessen voor mama & baby.

1.3. Je dient je te houden aan de huisregels. De zaal zonder schoenen betreden. Kleding dragen waarin je makkelijk kunt bewegen. De mobiele telefoon uit of op vliegtuigmodus. Geen sterke parfum of deo gebruiken net voor of tijdens de les en gelieve niet te roken net voor aanvang van de les.

1.4. Roosterwijzigingen zijn ten allen tijde voorbehouden aan de Studio.

1.5. De Studio behoudt het recht voor om iemand deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.

1.6. Voor inschrijven, betalingen en reserveren van de les werkt de Studio met Fitmanager. Hiervan kun je ook een handige app downloaden.

2. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

2.1. Je bent verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Je bent geheel verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor bewegen binnen eigen grenzen.

2.2. de Studio zet voor iedere les goed opgeleide en ervaren docenten in.

2.3. De Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spullen die zoek zijn geraakt in en rondom de studioruimtes. Tevens kan de Studio op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van deelnemers in en om de ruimten van de Studio. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico.

3. BETALING LESKAARTEN EN ABONNEMENTEN

3.1. De prijzen van Leskaarten en abonnementen staan vermeld op de website en aan dit bedrag moet worden voldaan om deel te kunnen nemen aan de lessen. Dit bedrag geldt per maand of per leskaart, ongeacht hoeveel lessen in deze periode plaatsvinden. Bij abonnementen is er met de prijzen rekening gehouden met feestdagen en zomersluiting.

3.2. Leskaarten zijn 1, 3 of 6 maanden geldig vanaf de aankoopdatum. De lessen dienen in deze periode gebruikt te worden. Mochten er lessen over zijn gebleven na het verstrijken van de einddatum van de leskaart, dan kunnen er max. 6 lessen meegenomen worden indien er aansluitend een nieuwe leskaart aangeschaft wordt.

3.3. Bij jaarabonnementen wordt de maandelijkse betaling van het lidmaatschapsgeld per automatische incasso voldaan. Wanneer je het oneens bent met de afschrijving kan het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen teruggeboekt worden.

3.4.. Wanneer er meer dan eens niet aan de betalingsplicht is voldaan, heeft de Studio het recht om je deelname aan lessen per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Openstaande vorderingen dienen voldaan te worden.

3.5. Het lidmaatschapsgeld van het jaarabonnement kan tussentijds worden verhoogd. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld via de nieuwsbrief. Indien je het met deze verhoging niet eens bent, kan het jaarabonnement opgezegd worden, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. In die periode kunnen eventuele nog openstaande, in te halen lessen opgemaakt worden. Je dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

4. ONLINE LESROOSTER: AAN & AFMELDEN VOOR LESSEN

4.1. In verband met de maximale groepsgrootte, schrijf je je voorafgaand aan de les in via het online lesrooster. Je kunt je op een vaste dag/lestijd voor langer periode inschrijven.

4.2. Indien je verhinderd bent om een gereserveerde les te volgen, dient je jezelf tot uiterlijk 1,5 uur voor aanvang van de les af te melden via het online reserveringssysteem. Hiermee maak je weer plaats voor iemand anders om naar de les te komen.

4.3. Om een gemiste en tijdig afgemelde les in te halen, boekt je zelf via het online reserveringssysteem een vervangende les in.

4.4. Restitutie voor gemiste lessen door eigen afwezigheid is in geen enkel geval mogelijk. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Zoals aangegeven in artikel 4.3 is het wel mogelijk een gemiste reguliere les in te halen tijdens één van de overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden, wel in hetzelfde kalenderjaar. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service en geldt uitsluitend voor gemiste lessen in het reguliere lesrooster. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

5. VAKANTIEROOSTER – LESSEN TIJDENS SCHOOLVAKANTIES EN ZOMERPERIODE

5.1. de Studio hanteert tijdens schoolvakantie en in de zomerperiode een aangepast vakantierooster als service aan de leden van de Studio. Ook behouden we het recht gedurende de zomer en kerstperiode de Studio 2 weken te sluiten.

5.2. Op feestdagen is de Studio gesloten. Op een ander moment in de week kun je je les inhalen.

5.2. Je dient jezelf aan te melden voor deelname aan lessen tijdens het vakantie rooster of voor inhaallessen, zoals genoemd in artikel 4.3 Ook hiervoor maak je gebruik van het online reserveringssysteem.

5.3. Het actuele lesrooster is altijd te zien via de website en rechtstreeks via het online reserveringsyteem. (zoek altijd de juiste week en datum op)

6. JAARABONNEMENT

6.1. Een jaarabonnement wordt aangegaan voor de duur van een jaar. Afhankelijk van het gekozen abonnement kun je 1x, 2x per week of onbeperkt aan lessen deelnemen.

6.2 Na een jaar wordt het abonnement automatisch verlengd met een nieuw jaar.

6.3. Indien je niet automatisch een nieuw jaar abonnement wilt aangaan, kun je schriftelijk opzeggen via info@yogastudiodenbosch.nl. Dit dient 1 maand voor de einddatum van je huidige jaarabonnement gedaan te zijn.

6.4 Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de administratie van de Studio (info@yogastudiodenbosch.nl). Opzeggen bij de docenten en/of telefonisch is in geen enkel geval mogelijk.

6.4. Eventueel nog in te halen lessen vervallen wanneer je het abonnement hebt opgezegd. Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen na beëindiging van het lidmaatschap. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden.

6.4. Indien na opzegging blijkt dat je meer lessen hebt genoten dan waar je recht op had, worden de teveel genoten lessen bij de laatste eindafrekening geïncasseerd en gefactureerd als losse les(sen).

6.5. Wanneer je schriftelijk opzegt, ontvangt je via email een bevestiging van uitschrijving. Als je geen bevestiging ontvangt, dient je zelf na te gaan of de uitschrijving in goede orde is ontvangen en doorgevoerd. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.

7. CONTRIBUTIE STOP

7.1. Een tijdelijke contributie stop van het jaarabonnement is mogelijk in geval van hoge uitzondering (bijvoorbeeld om zwaarwegende medische redenen) en kan alleen worden doorgevoerd in overleg en na goedkeuring van de administratie van de Studio. .

7.2. Een contributie stop is nooit mogelijk met terugwerkende kracht en geldt vanaf de datum van de melding. Meld je daarom meteen bij ons als er sprake is van ernstige blessure of ziekte waarbij de verwachting is dat je langere tijd niet kunt komen.

7.3. Een contributie stop van het lidmaatschap ontdoet het lid niet van betalingsverplichting na de contributie stop periode. Een contributie stop kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap, hiervoor dient men de opzegtermijn in acht te nemen.

7.5. In geval van een contributie stop blijft het lid het recht behouden om eventuele gemiste lessen in te halen in hetzelfde kalenderjaar. Inhalen van gemiste lessen kan slechts wanneer het lid betalend lid is. Tijdens een contributie stop vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van lessen.

8. OVERIGE

8.1. Indien noodzakelijk kan de Studio de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.

8.2. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.